04600 – Przebudowa ul. Swobodnej w celu wyznaczenia dróg rowerowych we Wrocławiu

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 20568529000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  04600 – Przebudowa ul. Swobodnej w celu wyznaczenia dróg rowerowych we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa ul. Swobodnej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Ślężnej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w granicach istniejącego pasa drogowego 2. Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: • Opracowanie branżowych projektów wykonawczych na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 1 • Realizacja robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę nr 6521/2018 z dnia 27.12.2018 r. stanowiącego załącznik nr 2, oraz ewentualnej zmiany pozwolenia na budowę, które uzyska wybrany Wykonawca. W szczególności: - zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego w razie konieczności oraz innych nadzorów, które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i organów -przebudowę obu jezdni południowego wlotu ul. Powstańców Śląskich na skrzyżowaniu z ul. Swobodną, -wyznaczenie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez wlot południowy ul. Powstańców Śląskich wraz z wyznaczeniem azyli dla pieszych na torowisku tramwajowym, -przebudowę wlotu wschodniego ul. Swobodnej na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich wraz z likwidacją trójkątnych wysp segregacyjnych, -wyznaczenie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez wlot wschodni ul. Swobodnej na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich, -wykonanie drogi rowerowej poza jezdnią na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Komandorskiej z wyłączeniem do odrębnego etapu terenu działki nr 9/7, -wyznaczenie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez ul. Komandorską, -wykonanie drogi rowerowej poza jezdnią na odcinku od ul. Komandorskiej do połączenia z istniejącymi drogami rowerowymi przy ul. Ślężnej, -lokalną korektę krawężników i ścieków, -ułożenie obrzeży betonowych, -lokalną odbudowę i odtworzenie nawierzchni chodników, -lokalną przebudowę odwodnienia ulicy w zakresie zmiany lokalizacji wpustów deszczowych, -usuniecie kolizji drogi rowerowej i przebudowanych wlotów z istniejącą infrastrukturą (latarnie oświetleniowe, urządzenia sygnalizacji, słupy trakcyjne, kanalizacja MTKK/sygnalizacji), -przebudowę urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich oraz z ul. Komandorską, -wykonanie prac związanych z zielenią - przesadzenie/wycinkę krzewów, drzew, nowe nasadzenia roślin oraz odtworzenie i wykonanie trawników, -wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z elementami BRD, -Wykonanie tablic informacyjnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną