04891 Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla projektu:Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 20568529000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  04891 Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla projektu:Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla czterech obszarów (wnętrz podwórzowych) zlokalizowanych na osiedlu Ołbin obejmujących: Obszar 2 Zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej Obszar 3 Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza. Obszar 6 Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego. Obszar 7 Obszar ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego, w ramach zadania: 04890 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres dokumentacji będzie to dopuszczał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną