05010 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rowerowy Wrocław”: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej we Wrocławiu”

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 20568529000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  05010 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rowerowy Wrocław”: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej we Wrocławiu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 05010: pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej we Wrocławiu" realizowanego w ramach WBO – Rowerowy Wrocław (projekt nr 4), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD, w tym: - opracowanie projektu budowlanego oraz innych dokumentów niezbędnych dla uzyskania stosownych zgód/decyzji administracyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, uzgodnień celem uzyskania decyzji administracyjnych, - opracowanie projektów wykonawczych, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowania kosztorysu ofertowego (przedmiaru) i kosztorysu inwestorskiego, - uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz sporządzenia i złożenia kompletnego wniosku do właściwego organu celem uzyskania ostatecznej decyzji ZRID oraz uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia o ostateczności decyzji ZRiD. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: - uczestnictwa w procesie udzielania zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów w zakresie rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej), - sprawowania nadzoru autorskiego nad ww. dokumentacją w trakcie całego procesu inwestycyjnego realizowanego na jej podstawie do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu w świetle przepisów Prawa Budowlanego, - przeniesienia w sposób wskazany w umowie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego - wykonania pozostałych obowiązków opisanych w OPZ oraz we wszystkich dokumentach składających się na SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną