AC/BZP/242-033/2020_Dostawa urządzenia do automatycznego rozdrabniania i homogenizacji tkanek wraz z kołyską i zestawem do izolacji komórek nowotworowych na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AC/BZP/242-033/2020_Dostawa urządzenia do automatycznego rozdrabniania i homogenizacji tkanek wraz z kołyską i zestawem do izolacji komórek nowotworowych na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnych od wad fizycznych i prawnych urządzenia do automatycznego rozdrabniania i homogenizacji tkanek wraz z kołyską i zestawem do izolacji komórek nowotworowych na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi dostawę, wniesienie, montaż uruchomienie oraz instruktaż z obsługi dostarczonego urządzenia. Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ). 4.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 5.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać normy szczegółowe określone w karcie produktu oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne atesty oraz świadectwa jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną