Audyt bezpieczeństwa systemów www wystawionych dla mieszkańca

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Telefon/fax: tel. 71 777 90 23, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 90 23, , fax. -
  REGON: 22287361000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cui.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Audyt bezpieczeństwa systemów www wystawionych dla mieszkańca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu bezpieczeństwa systemów WWW wystawionych dla mieszkańca, polegająca na przeprowadzeniu audytu aplikacji web w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach zamówienia objętego prawem opcji. 3.3. W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca przeprowadzi audyt 10 aplikacji, w zakres którego wchodzi: a. sporządzenie harmonogramu do audytu w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, b. przeprowadzenie audytu w terminie zgodnym ze złożoną ofertą od zaakceptowania przez Zamawiającego harmonogramu audytu, c. sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu raportu z audytu w terminie nie dłuższym niż 15 dni od przeprowadzenia audytu, d. zapewnienie konsultacji dla 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w ramach których Wykonawca udzieli porad merytorycznych w zakresie zidentyfikowanych podatności oraz przedstawionych w raporcie rekomendacji w okresie 60 dni od przedstawienia raportu z audytu. 3.4. W ramach zamówienia objętego prawem opcji Wykonawca przeprowadzi na podstawie zleceń Zamawiającego audyt do 30 aplikacji wskazanych w trakcie wykonywania umowy w partiach po 3 aplikacje, w zakres którego wchodzi: a. sporządzenie harmonogramu do audytu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania zlecenia przez Zamawiającego, b. przeprowadzenie audytów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego harmonogramu audytu, c. sporządzenie i przedstawienie raportu z audytu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia audytu, d. zapewnienie konsultacji dla 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w ramach których Wykonawca udzieli porad merytorycznych w zakresie zidentyfikowanych podatności oraz przedstawionych w raporcie rekomendacji w terminie 30 dni od przeprowadzenia zleconych w ramach prawa opcji audytów. Prawo opcji będzie realizowane na podstawie zleceń Zamawiającego składanych w okresie do 30.10.2020 r. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowy wykaz aplikacji objętych audytem w ramach zamówienia podstawowego zostanie przedstawiony Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 3.7. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 3.13. Podwykonawstwo W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy oraz, o ile jest to wiadome, podania wykazu proponowanych Podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. 3.14. Wymagania w zakresie zatrudnienia: 1. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72810000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną