Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 dla zadania: Zadanie 6 – Roboty na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych o powierzchniach zabrukowanych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-139 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. +48713347300, , fax. +48713347363
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713347300, , fax. +48713347363
  REGON: 01751157500082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 dla zadania: Zadanie 6 – Roboty na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych o powierzchniach zabrukowanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg krajowych, obejmujące utrzymanie nawierzchni bitumicznych o betonowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, powierzchni zabrukowanych, oznakowania dróg, urządzeń brd, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz usług patrolowo-interwencyjnych i porządkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233139-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną