Budowa przejścia dla pieszych przy zajezdni Dąbie przez ul. Wróblewskiego we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 15014200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdium.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przejścia dla pieszych przy zajezdni Dąbie przez ul. Wróblewskiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: a) branży drogowej; b) branży odwodnienia; c) branży oświetlenia (w zakresie doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych); d) branży organizacji ruchu docelowego; e) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania; f) branży zieleni; g) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; h) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; i) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną