BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA CELÓW BYTOWO -GOSPODARCZYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA CELÓW BYTOWO -GOSPODARCZYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej dla celów bytowo – gospodarczych i przeciwpożarowych w kompleksie wojskowym we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót – zadanie 21384. W ramach zadań należy wykonać budowę sieci wodociągowej w kompleksie wojskowym w Wrocławiu na terenie CSWIiCH przy ul. Obornickiej 108 w celu poprawienia jakości funkcjonowania sfery zaopatrzenia kompleksu w wodę oraz skuteczność i pewność ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenu, przy jednoczesnym dostosowaniu obiektu do potrzeb użytkowych oraz do obowiązujących przepisów, warunków technicznych i standardów. Zakres prac do wykonania. 1. BRANŻA BUDOWLANA. - Roboty budowlane wewnętrzne - Płyta fundamentowa pod kontener. 2. BRANŻA SANITARNA. - Roboty ziemne - Rurociągi i armatura - Studnie wodomierzowe, komory, hydranty p.poż. w tym: • Hydranty p.poż. • Hydranty ogrodowe • Zasuwy sekcyjne – węzeł wodociągowy nr 92, 176, 98 • Komory zaworowe K1, K3, K4, K5, K6 • Studnia wodomierzowa SW12 do opomiarowania hydrantów na terenie WITI • Studnia wodomierzowa SW15 i SW16 do opomiarowania hydrantów w budynku nr 91 • Studnia wodomierzowa - SW 8, 9, 11, 13, 14, 17 • Studnia wodomierzowa - SW 3,4,5,6,6a,7,10 • Studnia wodomierzowa SW do podlewania zieleni • Studnia zaworowa przy pompowni p.poż.- zestawy wodomierzowe w budynkach w tym: • Zestaw wodomierzowy do budynku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 25, 26 • Zestaw wodomierzowy do budynku nr 11 • Przyłącze wody do budynku nr 103 wynajmowany • Przyłącze wody do budynku nr 24 • Instalacja wodociągowa – demontaż inst. wew. i zew. oraz odcięcie, zaślepienie i zamulenie rurociągu wodociągowego - przyłącze kanalizacji sanitarnej do kontenera pompowni w tym: • Roboty ziemne, • Roboty montażowe, - Kontenerowa pompownia wody p.poż. wraz z zaprojektowanym wyposażeniem, - Przewierty sterowane, UWAGA: Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Użytkownikowi klucze do hydrantów, stojaki do hydrantów ogrodowych oraz węże do podlewania. 3. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Instalacje elektryczne - podłączenie pompowni p.poż. w tym: • Wymiana istniejącego złącza ZK-1 na złącze ZK-3A, • Ułożenie kabla zasilającego przepompownię. 4. BRANŻA DROGOWA - Place i chodniki przy kontenerze p.poż., - Roboty demontażowe, - Odtworzenie nawierzchni. Do zakresu prac należy również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu budowy w tym między innymi: odbudowa chodników, dróg, humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą oraz usunięcie wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych. Zabezpieczenie drzew na placu budowy Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 87a) - prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Wykonawca robót winien zabezpieczyć drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. Realizacja w/w zapisu będzie bezwzględnie wymagana i egzekwowana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną