„Budowa wiaty stalowej obudowanej na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa wiaty stalowej obudowanej na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz opracowań towarzyszących dla wszystkich branż niezbędnych do wykonania zadania) w zakresie budowy wiaty stalowej na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym – jeśli jest taka konieczność - odstępstwa od warunków technicznych, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / dokonanie bez sprzeciwu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 2) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wiaty stalowej, w oparciu o wykonaną dokumentację. 4) przekazanie Zamawiającemu obiektu dopuszczonego do użytkowania wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i sposób realizacji, zostały określone w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.:, Załącznik 6.1. do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik 6.2. do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy, Załącznik 5.1. – Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną