Całodobowa ochrona nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Bujwida 44 na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa ochrona nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Bujwida 44 na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Całodobowa ochrona nieruchomości wielobudynkowej położonej we Wrocławiu przy ul. Bujwida 44 na działce o powierzchni 2,0924 h, obejmującej 11 budynków - na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 Pzp, Zamawiający zastrzega , że o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.). 3. Zgodnie z art. 22 ust. 2a Pzp, Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. nie mniej niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w pkt. 2. 4. Zamawiający informuje, że w przypadku składania ofert przez Konsorcjum każdy z konsorcjantów z osobna musi wykazać, że jego pracownicy to w co najmniej 30% osoby niepełnosprawne. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie ochrony mienia objęte przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do Siwz.6. Przedmiot zamówienia został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Siwz. 7. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 7 do Siwz). 8. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 2 do Siwz) cenę realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną