„Dostawa 21 kpl. ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-233 Wrocław, Kręta
 • Telefon/fax: tel. 713 207 051, , fax. 713 207 005
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
  Kręta 28
  50-233 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 207 051, , fax. 713 207 005
  REGON: 93193894900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsp.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa 21 kpl. ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot – 18410000-6 Odzież specjalna Dodatkowy kod CPV : 18130000-9 Specjalna odzież robocza 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 21 kpl. ubrań specjalnych strażackich. 3. Rozmiary ubrań zostaną podane po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą. 4. Przez komplet ubrania Zamawiający rozumie zestaw 3 częściowy tj.: ubranie specjalne składające się z kurtki i spodni – norma PN-EN 469 oraz kurtkę lekką - norma PN-EN 15614. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 982). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry zawarte są w warunkach technicznych dla ubrań specjalnych strażackich stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz kartę materiałową produktu lub katalog producenta potwierdzające zgodność oferowanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia z wymaganymi wraz z podaniem nazwy producenta ubrań. 7. Zamawiający wymaga co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej oraz zgodnie z ofertą. 9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18410000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną