DOSTAWA AKUMULATORÓW (Nr sprawy: TECH/39/B/2020)

4 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 4 Regionalna Baza Logistyczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: Wrocław, ul. Pretficza
 • Telefon/fax: tel. 261 651 025 , fax. 261 651 085
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Regionalna Baza Logistyczna
  ul. Pretficza 28 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 651 025, fax. 261 651 085
  REGON: 93007787600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://4rblog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA AKUMULATORÓW (Nr sprawy: TECH/39/B/2020)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa akumulatorów wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 4 oraz 4A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31431000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną