Dostawa analizatora węgla i azotu w roztworach

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa analizatora węgla i azotu w roztworach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora węgla i azotu w roztworach - zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – ul. Grunwaldzka 53, 50-537 Wrocław. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia od daty bezusterkowego przekazania i odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia (za datę obioru rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po dokonaniu uruchomienia urządzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego). Gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia awarii do dnia jej usunięcia. Wymagany czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od otrzymania mailowego powiadomienia o awarii. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia awarii do dnia jej usunięcia. Czas naprawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38430000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną