Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby I tury projektu "TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska
 • Telefon/fax: tel. 071 7822300, 7822397 , fax. 717 822 405
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  ul. Strzegomska 6
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7822300, 7822397, fax. 717 822 405
  REGON: 93000026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.wroclaw.pl/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby I tury projektu "TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa artykułów spożywczych na potrzeby I tury projektu "TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na 3 zadania Projekt realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 zadania tj.: 1) Zadanie nr 1 - Dostawa warzyw i owoców, 2) Zadanie nr 2 - Dostawa mięsa i wędlin 3) Zadanie nr 3 - Dostawa różnych artykułów spożywczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3-3.2 i 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną