Dostawa artykułów elektrycznych dla wydziałów Urzędu Miejskiego Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów elektrycznych dla wydziałów Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Szacunkowa ilość, rodzaj, parametry i charakterystyka techniczna zamawianych artykułów elektrycznych została określona w załącznikach od 1.1 do 1.5 do SIWZ: 1.1. - Żarówki/ palniki halogenowe, świetlówki, żarówki/, 1.2. - Elementy składowe obwodów elektrycznych /automat schodowy, bezpieczniki, gniazda, kostki, koszulki termokurczliwe, listwa, łączniki, oprawki, pierścień, statecznik, transformator, taśma izolacyjna, wkładki, wtyczki, wyłączniki, zapłonniki, złączki, filtry p. przepięciowe, przedłużacze, przewody, narzędzia dla elektryka /próbniki, szczypce, wkrętaki, nóż, obcinarka i ściągacz izolacji/, oprawy, dławiki, plastikowe uchwyty do kabli, puszki regipsowe i zwykłe wtykowe, dzwonek drzwiowy oraz kable połączeniowe, USB, HDMI i VGA, 1.3. - Akumulatorki, baterie, ładowarki do akumulatorków, 1.4. - Lampki biurkowe, latarki, projektory halogenowe, 1.5. - Wentylatory, czajniki elektryczne, klimatyzatory przenośne, termowentylatory, grzejnik olejowy. 1. Dostarczone artykuły elektryczne z załączników nr 1.1 i 1.3 do SIWZ, muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji, liczony od dnia odbioru artykułów przez Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostawę artykułów elektrycznych z zał. 1.4 z zał. A, 1.5 do umowy, której bieg rozpoczyna się od daty odbioru urządzenia. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w kartach gwarancyjnych dołączonych do każdej partii dostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów elektrycznych. 3. Artykuły elektryczne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z ich opisem zawartym w zał. od 1.1 do 1.5 do SIWZ. 4. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partiami w miarę potrzeb, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego: telefonicznie, faksem lub e-mailem, potwierdzonych niezwłocznie na piśmie, w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze i nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W zamówieniach określone będą ilości i rodzaj asortymentu oraz miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować dostawę tylko 1 szt. przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca dostarczy każdą zamawianą partię na własny koszt i ryzyko. 6. Wydanie towaru i jego odbiór nastąpi w miejscu wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu tj. w obiektach i w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia. 7. W przypadku otrzymania towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na własny koszt dokona jego wymiany na nowy w terminie do 1 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. 8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych artykułów elektrycznych z załączników nr 1.1 i 1.3 na własny koszt. Odbiór zużytych artykułów elektrycznych będzie realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem, w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. W zgłoszeniach określone będą miejsca odbioru partii zużytych artykułów elektrycznych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przejęcie odpadów tj. zużytych artykułów elektrycznych na karcie przekazania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) niezwłocznie po jej otrzymaniu. Po przekazaniu zużytych artykułów elektrycznych przez Zamawiającego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ponosi Wykonawca. 10. Wykonawca musi posiadać przez okres trwania umowy aktualne zezwolenie/decyzje/ lub inne równoważne dokumenty zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub umowę w formie pisemnej z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów (tj. zużyte artykuły elektryczne z zał. 1.1 i 1.3) i wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów powstałych z zużytych artykułów elektrycznych z zał. 1.1 i 1.3. 11. Wykonawca w chwili zawarcia umowy, zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, dostępnego na terenie Gminy Wrocław, z możliwością kontaktu przez telefon, faks oraz e-mail.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31532920-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną