Dostawa Centrum Obróbkowego w ramach potrzeb projektu „International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications (ICEMTA) Międzynarodowe Centrum Doskonałości Technologii Wytwarzania i ich Aplikacji”

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Centrum Obróbkowego w ramach potrzeb projektu „International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications (ICEMTA) Międzynarodowe Centrum Doskonałości Technologii Wytwarzania i ich Aplikacji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa Centrum Obróbkowego w ramach potrzeb projektu „International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications (ICEMTA) Międzynarodowe Centrum Doskonałości Technologii Wytwarzania i ich Aplikacji”. System centrum obróbkowego o minimalnych parametrach: • sterowanie NC • obróbka w minimum 3 osiach obróbczych • toczenie z funkcją frezowania • średnica toczenia min 290 mm • długość obrabianego przedmiotu min 550 mm • zakres posuwu osi Y +/- 40 mm • obroty wrzeciona i narzędzi napędzanych min. 4500 obr/min • moc wrzeciona głównego min. 16 kW • system pomiarowy • oprzyrządowanie do obrabiarki. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż, instalację, uruchomienie i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w siedzibie Zamawiającego. 1.2. Kod CPV: 42632000-5 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – specyfikacja techniczna. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 15.01.2020r. od daty określonej w zamówieniu, o którym mowa w § 3 pkt 2 Wzoru Umowy, jako data początkowa terminu, w którym Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Dostawę. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje skrócenie tego terminu. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42632000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną