Dostawa części eksploatacyjnych do aparatury medycznej.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części eksploatacyjnych do aparatury medycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, według wymienionych niżej części: Zadanie 1 - Zadanie 26. 2. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33195000-3 - System monitorowania pacjentów 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych 33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne 33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne 33170000-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacji 33157100-6 - Maski do gazów medycznych 38423000-6 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia 31430000-9 - Akumulatory elektryczne 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 5. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego). 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 24 miesięcy. 7. Termin dostawy: do 28 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na nr faxu Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną