Dostawa części zamiennych do samochodów użytkowanych przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-507 Wrocław, Ziębicka
 • Telefon/fax: tel. +48717731563, , fax. +48717731563
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
  Ziębicka 34-38
  50-507 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48717731563, , fax. +48717731563
  REGON: 93220714200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-ratunkowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych do samochodów użytkowanych przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, części zamiennych do pojazdów będących w użytkowaniu Pogotowia Ratunkowego. 2. Szczegółowy wykaz części samochodowych wraz z określeniem marki samochodu zawierają formularze wyceny stanowiące odpowiednio załączniki nr 3.1 ÷ 3.4 do SIWZ. 3. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na cztery (4) części, formularz wyceny stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zawiera wskazanie ilości odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia. 4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie realizacji umowy, partiami w miarę potrzeb na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w dowolnej formie: telefonicznie, e-mailem, pisemnie. 5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną