Dostawa dżemów i marmolad na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dżemów i marmolad na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dżemów i marmolad na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określający rodzaj i ilość zamawianych towarów zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ, tj. Kalkulacji cenowej i stanowi jej integralną część. 3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej parametry jakościowe przedstawione przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ (wzór Kalkulacji cenowej). 4. Zamawiajacy wymaga, aby opakowania szklane nadawały się do powszechnego recyklingu. 5. Towar będzie dostarczany do magazynu żywnościowego mieszczacego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu, z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Kaletniczej 8, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego przedmiotu zamówienia i jego wniesienia w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający informuje i zastrzega, iż w związku z planowanym remontem kuchni centralnej mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu, możliwość rozwiązania umowy przed ustalonym terminie jej zakończenia zgodnie z Rozdziałem IV niniejszego SIWZ z ww. powodu (remont kuchni centralnej). O rozwiązaniu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę na dwa tygodnie przez planowanym rozwiązaniem umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku rozliczenia ilościowe będą dokonane tylko do dnia faktycznego rozwiązania umowy, a rozliczenia kwotowe zostaną dokonane w przeciągu 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i otrzymanej przez Zamawiającego faktury. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł wobec Zamawiającego żadnych praw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15332290-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną