DOSTAWA DRUKARKI 3D

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 254 375 , fax. 713 270 425
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. H. Kamieńskiego
  51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 254 375, fax. 713 270 425
  REGON: 97789300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DRUKARKI 3D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, zainstalowanie, uruchomienie i konfigurację fabrycznie nowej drukarki 3D wraz z akcesoriami zwanej dalej „sprzętem”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostawę drukarki 3D wraz akcesoriami i zestawem komputerowym z oprogramowaniem, 2) instalację oprogramowania, 3) konfigurację i uruchomienie drukarki 3D wraz z akcesoriami, 4) Zamawiający wymaga również pełnego wdrożenia, instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonej licencji z systemem informatycznymi PACS Impax 6.6.1 firmy AGFA Sp. z o.o., a także zakupu i dostarczenia odpowiedniej licencji o ile będzie potrzebna do prawidłowego przesyłania danych ze wskazanego sprzętu. Przywołane oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666). 5) udzielenie instruktażu (w wymiarze 8 godzin) w zakresie obsługi sprzętu, oprogramowania w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42962000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną