Dostawa energii elektrycznej dla budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755), zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej do budynku biurowego przy ul. T. Kościuszki 131 we Wrocławiu, będącego siedzibą Starostwa Powiatowego. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1) grupa taryfowa B21; 2) grupa przyłączeniowa III-V. Charakterystyka energetyczna przedmiotu zamówienia: 1) współczynnik rozliczeniowy mocy biernej tgø został określony na poziomie 0,4; 2) moc czynna pobierana jest przez urządzenia zasilane z transformatora T-1/630 KVA; 3) budynek zasilany jest z dwóch linii kablowych 4) biura zasilane są z jednego punktu poboru energii elektrycznej po stronie średniego napięcia poprzez własny transformator z układem pomiarowo-rozliczeniowym znajdującym się po stronie niskiego napięcia, a rozliczenie z ZE odbywa się w taryfie B21; 5) wartość średnia poboru kształtuje się na poziomie ok. 40 MWh/m-c. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności ze standardami obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.) i Polskimi Normami. Aktualnie obowiązuje umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z Firmą Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku. Uwaga: podana ilość zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zakres prac i wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu energię elektryczną spełniającą parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności ze standardami obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93 poz. 623 ze zm.) i Polskimi Normami. 2) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 4) Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną