DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

ZOO Wrocław Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wróblewskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 483 024 , fax. 713 483 768
 • Data zamieszczenia: 2019-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  ul. Wróblewskiego 42374
  51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 483 024, fax. 713 483 768
  REGON: 21125219000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.woclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do ZOO Wrocław Sp. z o.o. energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 1500,00 MWh w okresie od dnia 01.01.2020r. do 28.02.2020r. W związku z tym, że są to ilości szacunkowe Wykonawca winien uwzględnić wahania poboru energii elektrycznej na poziomie +\- 10% . Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną wynosi – 2 szt. Układy pomiarowe z taryfą B-23 dostosowane są do procedury zmiany sprzedawcy Zamawiający informuje, że usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem Systemu Dystrybucji - TAURON DYSTRUBUCJA S.A. Oddział we Wrocławiu Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucji zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozliczenia za dostawy będą odbywać się w cyklach miesięcznych (od pierwszego do ostatniego dnia m-ca) wg wskazań układów pomiarowych Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego po upływie okresu rozliczeniowego na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną