Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska
 • Telefon/fax: tel. 717 747 790 , fax. 717 747 790
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Dobrzyńska
  50-403 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 747 790, fax. 717 747 790
  REGON: 93026615200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza, które będzie stosowane przez Zamawiającego do wykonywania zabiegów krioterapii wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do s.i.w.z. a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do s.i.w.z.3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a.sukcesywną dostawę ciekłego powietrza medycznego, które stosowane będzie przez Zamawiającego jako wyrób medyczny do zabiegów krioterapii przeprowadzanych z wykorzystaniem kriokomory ARCTICA CLASSIC Mini (2-3 osobowej z przedsionkiem). b.dzierżawę stacjonarnego zbiornika na ciekłe powietrze z kompletnym osprzętem, bez parownicy, wyposażonego w system telemetrii, c.dostawę, montaż (osadzenie na istniejącym fundamencie) i demontaż zbiornika, d.podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji, e.przeniesienie rurociągu doprowadzającego ciekłe powietrze do kriokomory w nowej lokalizacji (piwnica -poziom-1), w terminie 21.01.-24.01.2020 r. f.szkolenie pracowników Zamawiającego – w jego siedzibie - w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji zbiornika i urządzeń z nim związanych, g.w całym okresie trwania umowy utrzymanie zbiornika w należytym stanie technicznym, tj. zapewnienie bieżących przeglądów oraz jego konserwację zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, h.bieżące usuwanie awarii wraz z naprawami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną