Dostawa i montaż mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – podziałem na 7 pakietów: 1 – Dostawa i montaż mebli na potrzeby Biura Zamówień Publicznych i Umów, 2 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Instytutu Inżynierii Środowiska, 3 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, 4 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Pionu Księgowości, 5 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Katedry Żywienia Człowieka, 6 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Inżynierii Genetycznej, 7 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Diagnostyki Chorób Roślin Dokładny opis zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6a-6g do SIWZ - Arkusz kalkulacyjny/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dokładny opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Przed realizacją Wykonawca winien dokonać pomiarów i uzgodnienia kolorystyki z użytkownikiem (przedstawicielem Zamawiającego). Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia i montażu mebli oraz proponowanym terminie odbioru technicznego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Miejscem dostarczenia i montażu oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: - pakiet 1 – Biuro Zamówień Publicznych i Umów, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, bud. A-2, p. 32, - pakiet 2 – Instytut Inżynierii Środowiska, pl. Grunwaldzki 24, 50-375 Wrocław, I piętro, p.106, - pakiet 3 – Zakład Inżynierii Rolniczej, ul. Grunwaldzka 53, 50-375 Wrocław , p. 9, - pakiet 4 – Pion Księgowości, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław , bud. A-2, - pakiet 5 – Katedra Żywienia Człowieka, ul. Chełmońskiego 37, I piętro, pokój nr 145, 51-630 Wrocław, - pakiet 6 – Centrum Inżynierii Genetycznej, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 31, I piętro, - pakiet 7 - Centrum Diagnostyki Chorób Roślin, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, III piętro. Wymagany okres gwarancji i rękojmi – minimum 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną