Dostawa kompleksowa energii elektrycznej i jej dystrybucja dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – II części

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-507 Wrocław, Ziębicka
 • Telefon/fax: tel. +48717731563, , fax. +48717731563
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
  Ziębicka 34-38
  50-507 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48717731563, , fax. +48717731563
  REGON: 93220714200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.prww.linuxpl.info/index.php/aktualne-zp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompleksowa energii elektrycznej i jej dystrybucja dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – II części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz jego terenowych oddziałów o wolumenie wskazanym w Kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ w okresie od dnia rozpoczęcia dostaw energii przez okres kolejnych 24 miesięcy. 2. Szczegółowe dane dotyczące punktów poboru energii elektrycznej (OPZ) zostały zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ. Powyższe dane mają charakter orientacyjny, określenie maksymalnego poboru energii stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. - w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. N 93, poz. 623 z późn. zm.), określającym m.in. parametry techniczne energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną