Dostawa komputerów typu thinclient wraz z instalacją i konfiguracją konsoli do zarządzania dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-345 Wrocław, ul. Komandorska
 • Telefon/fax: tel. 71 36 80 493
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 80 493
  REGON: 15310000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów typu thinclient wraz z instalacją i konfiguracją konsoli do zarządzania dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa komputerów typu thinclient wraz z instalacją i konfiguracją konsoli do zarządzania dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 2 do SIWZ określa podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie terminali komputerowych będących przedmiotem niniejszego postępowania. W Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ w tab. I Wykonawca winien wskazać model terminali komputerowych spełniających wymagania Zamawiającego, które oferuje w niniejszym postępowaniu, poprzez podanie nazwy handlowej oferowanego sprzętu wraz z dokładnym opisem parametrów sprzętu i/lub podanie kodu producenta oferowanego modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację oferowanego sprzętu. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego sprzętu oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną