Dostawa lampy do tomografu komputerowego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lampy do tomografu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy do tomografu komputerowego. Przedmiotem dostawy jest zakup lampy do tomografu komputerowego, której szczegółowy opis określony został w załączniku nr 6 do SIWZ Parametry techniczne do niniejszej SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy. Miejscem dostarczenia i montażu oraz odbioru przedmiotu Zamówienia jest WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 51, 50-345 Wrocław. Zakres dostawy: 1. Dostarczony sprzęt będzie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, w stanie nadającym się do użytkowania. 2. Dostarczony sprzęt winien mieć wymagane prawem świadectwa, certyfikaty i atesty. 3. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcy gwarancji oraz 24 miesięcy rękojmi na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i Wykonawca może go wydłużyć na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Termin płatności do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego szczegóły patrz Rozdział 14 SIWZ. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest potwierdzony przez jednostki protokół wykonanej dostawy, który stanowi załącznik do wystawionej faktury. Faktura winna zawierać nr konta Wykonawcy, nazwę jednostki oraz nr umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną