Dostawa licencji i uruchomienie nowoczesnych mechanizmów inteligencji, zarządzania oraz analizy materiału wideo w systemie Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji i uruchomienie nowoczesnych mechanizmów inteligencji, zarządzania oraz analizy materiału wideo w systemie Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji i uruchomienie nowoczesnych mechanizmów inteligencji, zarządzania oraz analizy materiału wideo w systemie Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia. W ramach zamówienia należy dostarczyć minimum: a) 1 licencję serwerową Zunifikowanej Platformy Bezpieczeństwa stanowiącą podstawę do uruchomienia wszystkich kluczowych elementów i funkcjonalności systemu. b) 1 licencję systemu Zarządzania Materiałem Wideo (VMS) c) 1 licencję systemu Kontroli Dostępu (ACS) d) 1 licencję systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ALPR) e) 1 licencję umożliwiającą połączenie nadrzędne z systemem zewnętrznym (Federacja) f) 250 licencji kamerowych obejmujących połączenie bazowe g) 250 licencji kamerowych obejmujących połączenie fail-over h) 50 licencji zaawansowanej analityki dla kamer stałopozycyjnych i) 2 licencje kamerowe ALPR j) 30 licencji dla stanowisk operatorskich k) 5 licencji dla terminali mobilnych Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć: Foldery, Specyfikacje techniczne i Instrukcje obsługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35120000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną