Dostawa licencji oprogramowania Geomedia WebMap Advantage oraz Geointegrator Medium na potrzeby analizy kryminalnej

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
  REGON: 00102086100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania Geomedia WebMap Advantage oraz Geointegrator Medium na potrzeby analizy kryminalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania Geomedia WebMap Advantage oraz Geointegrator Medium na potrzeby analizy kryminalnej. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: a) część 1 zamówienia pn. „Dostawa 1 sztuki licencji oprogramowania Geomedia WebMap Advantage – WORKGROUP”, b) część 2 zamówienia pn. „Dostawa 1 sztuki licencji oprogramowania Geointegrator Medium (CC)”. 3. W ramach licencji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia opieki technicznej do oprogramowania, w okresie 12-tu miesięcy począwszy od dnia dostarczenia i odbioru oprogramowania, obejmującej: 1) wsparcie telefoniczne oraz za pomocą strony internetowej, w zakresie dotyczącym eksploatacji oprogramowania, w godzinach minimum 8:30-15:30 w dni robocze Zamawiającego, 2) dostarczanie nowych wersji oprogramowania (niezwłocznie po wytworzeniu nowej wersji przez producenta). W ramach umowy Zamawiający otrzymuje nowe wersje oprogramowania na nośnikach lub poprzez udostępniony przez Wykonawcę zasób internetowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną