Dostawa licencji wraz ze wsparciem i przedłużenie wsparcia na oprogramowanie CommVault

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Telefon/fax: tel. 71 777 90 23, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 90 23, , fax. -
  REGON: 22287361000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.wroclaw.pl/index.php?app=przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji wraz ze wsparciem i przedłużenie wsparcia na oprogramowanie CommVault
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest: 3.2.1. dostarczenia licencji CommVault Simpana wraz ze wsparciem, 3.2.2. przedłużenie wsparcia dla oprogramowania CommVault Simpana. 3.2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 3.2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania jakościowe znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48710000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną