Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska
 • Telefon/fax: tel. 717 747 790 , fax. 717 747 790
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Dobrzyńska
  50-403 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 747 790, fax. 717 747 790
  REGON: 93026615200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1: Artykuły papiernicze i biurowe - opisane w załączniku nr 2.1 do s.i.w.z.; Pakiet nr 2: Płyty CD i akcesoria do nich - opisane w załączniku nr 2.2 do s.i.w.z.; Pakiet nr 3: Papier do kserokopiarek i drukarek - opisane w załączniku nr 2.3 do s.i.w.z.; Pakiet nr 4: Materiały plastyczne opisane w załączniku nr 2.4 do s.i.w.z. Pakiet nr 5: Kartony archiwizacyjne opisane w załączniku nr 2.5 do s.i.w.z. 3.Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 1)Ilość faktycznie zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, może być mniejsza od ilości maksymalnego zapotrzebowania, określonego w pakietach zamkniętych, stanowiących załącznik nr 2.1-2.5 do s.i.w.z. ale nie mniejsza niż minimalny zakres asortymentu jaki Zamawiający zobowiązany jest zamówić, określony w załączniku nr 2.1-2.5 dla każdego pakietu oddzielnie. 2)Zamawiający wymaga wypełnienia formularzy asortymentowo-cenowych stanowiących załącznik nr 2.1-2.5 do s.i.w.z., nie wypełnienie wszystkich pól (ze szczególnym wskazaniem na kolumnę zawierającą opis oferowanego produktu) skutkować będzie odrzuceniem oferty. 3)Zamawiający informuje, że wymienione w pakiecie zamkniętym nr 2 w poz. 1 płyty do wydruku atramentowego, przeznaczone będą do nagrywania zdjęć w Pracowni RTG i wydawane Pacjentom. Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę przeznaczenie przedmiotu zamówienia i dostarczyć produkt o zwiększonej odporności na ścieranie nadruków, aby nie narażać Pacjentów i Zamawiającego na powtarzanie badań i ponoszenie z tego tytułu kosztów. 4.Miejsce dostaw: Magazyn ogólny (pok. 036), znajdujący na I półpiętrze w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21-23 we Wrocławiu. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik od nr 2.1-2.5 do s.i.w.z., a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do s.i.w.z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną