Dostawa materiałów do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz analizatora do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, z podziałem na zadania/pakiety, przez okres 36 miesięcy

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Telefon/fax: tel. (071) 783-13-73 , fax. (0-71) 362-15-12
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 783-13-73, fax. (0-71) 362-15-12
  REGON: 93271739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dctk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz analizatora do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, z podziałem na zadania/pakiety, przez okres 36 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz analizatora do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, z podziałem na zadania/pakiety, przez okres 36 miesięcy. 2. Przedmiot zamówienie jest podzielony na 3 części (Pakiety) Pakiet nr 1: Podłoża mikrobiologiczne. Dzierżawa analizatorów. Pakiet nr 2: Odczynniki do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów i szybkie testy diagnostyczne. Pakiet nr 3: Materiały jednorazowego użytku. 3. Wykonawca zobowiązany będzie realizować dostawy towaru sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie otrzymanego zapotrzebowania określającego zamawiany asortyment oraz jego ilość, w czasie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 4. Wykonawca będzie dostarczał zamawiany asortyment na własny koszt i ryzyko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną