Dostawa materiałów drukowanych i druków ścisłego zarachowania dla Działu Nauczania Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów drukowanych i druków ścisłego zarachowania dla Działu Nauczania Politechniki Wrocławskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa druków dydaktycznych dla Działu Nauczania, Politechniki Wrocławskiej: a) dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia, dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz: odpisów dyplomów i odpisów do akt, odpisów dyplomów w języku angielskim i języku niemieckim w asortymencie i ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ. b) druków obowiązujących (indeksów doktoranta, teczek studenta, teczek do akt i teczek do prac dyplomowych, teczek do akt doktoranta, teczek do akt przewodów doktorskich, teczek do pracy doktorskiej, okładek do suplementu i tub) w asortymencie i ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamówione druki dydaktyczne muszą zostać wykonane zgodnie: - z uchwałą Senatu Politechniki Wrocławskiej nr 668/31/2016-2020 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia uczelnianych wzorów dokumentów potwierdzających uzyskanie wykształcenia w Politechnice Wrocławskiej oraz ich odpisów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22900000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną