DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 254 375 , fax. 713 270 425
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. H. Kamieńskiego
  51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 254 375, fax. 713 270 425
  REGON: 97789300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych nośników danych do drukarek i kserokopiarek, zwanych dalej materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73A. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 3. Szczegółowy opis zawierający rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu i typ urządzenia, jakim dysponuje Zamawiający oraz ilości zostały zawarte w formularzu asortymentowo-centowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego. 4. Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczanie materiałów: 1) oryginalnych tzn. autoryzowanych przez producenta sprzętu lub 2) równoważnych tzn. fabrycznie nowych produktów innej firmy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną