Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. +48717769643 , fax. +48717769141
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48717769643, fax. +48717769141
  REGON: 93195038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną