dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html?start=0

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. 3. Towar będzie dostarczany do magazynu żywnościowego mieszczacego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego przedmiotu zamówienia i jego wniesienia w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – rodzaj, opis i ilość zamawianych towarów zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ, tj. Kalkulacji cenowej i stanowi jej integralną część. 4. Wykonawca wykona zamówienie na zasadach i warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający informuje i zastrzega w związku z planowanym remontem kuchni centralnej mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu, możliwość rozwiązania umowy przed ustalonym terminem jej zakończenia zgodnie z Rozdziałem IV niniejszego SIWZ z ww. powodu (remont kuchni centralnej). O rozwiązaniu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę na dwa tygodnie przez planowanym rozwiązaniem umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku rozliczenia ilościowe będą dokonane tylko do dnia faktycznego rozwiązania umowy, a rozliczenia kwotowe zostaną dokonane w przeciągu 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i otrzymanej przez Zamawiającego faktury. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł wobec Zamawiającego żadnych praw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną