Dostawa refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 i ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 i ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 i ul. Kaletniczej 8 wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 33140000-3 materiały medyczne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część. 4. Lista asortymentu ujętego w Załączniku nr 2 uwzględnia refundowane materiały medyczne. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, o współpracy w zakresie zaopatrzenia na pieluchomajtki i wkładki anatomiczne oraz na majtki elastyczne, na podstawie kart zapotrzebowań lub e-potwierdzenia zlecenia, wystawionych przez lekarza Zamawiającego, a następnie załatwienia wszelkich formalności w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 8. Zamawiający przyjmuje, iż 1 opakowanie będzie zawierało odpowiednio 30 szt., 60 szt. i 90 szt. asortymentu. Zamawiający zastrzega, że na etapie realizacji umowy Wykonawcy będą mogli dostarczać opakowania zawierające mniejszą ilość sztuk asortymentu, będącą dzielnikiem liczby 90 (bez reszty) pod warunkiem, że podział ten będzie dotyczył jednej osoby. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną