Dostawa słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 2.Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV 15842100-3 czekolada, 15842200-4 produkty z czekolady, 15842300-5 wyroby cukiernicze, 15821200-1 herbatniki słodkie, 15321000-4 soki owocowe. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część. 4.Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu, funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 5.Termin ważności przedmiotu zamówienia określony na etykietach nie może być krótszy, niż 6 m-cy od dnia jego dostawy do Zamawiającego. 6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 7.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15842100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną