Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna: Załącznik do SIWZ nr 3 (w wersji polskiej i angielskiej). Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ (w wersji polskiej i angielskiej). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu na własny koszt i własnym transportem - na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa - W10/K4, Bud. B-9, pok. 119, 50-371 Wrocław, ul. Łukasiewicza 7-9. 3. Prawo opcji Zgodnie z zapisem § 5 Wzoru umowy, Zamawiającemu przysługuje 2-letnie prawo opcji polegające na zwiększeniu zamówienia podstawowego i rozbudowie urządzenia zgodnie z Zał. nr 4 do SIWZ w części "Opcjonalny przedmiot zamówienia" - w okolicznościach wskazanych w ust.1 - 5 § 5 Wzoru umowy. 4. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 5. Obowiązuje gwarancja min. 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną