Dostawa sprzętu geodezyjnego z podziałem na 3 części: Część 1 – dostawa odbiorników GNSS (2 szt.) Część 2 – dostawa podstawowych tachimetrów geodezyjnych (6 szt.) Część 3 – dostawa robotycznego tachimetru geodezyjnego (1 szt.)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu geodezyjnego z podziałem na 3 części: Część 1 – dostawa odbiorników GNSS (2 szt.) Część 2 – dostawa podstawowych tachimetrów geodezyjnych (6 szt.) Część 3 – dostawa robotycznego tachimetru geodezyjnego (1 szt.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu geodezyjnego z podziałem na 3 części: Część 1 – dostawa odbiorników GNSS (2 szt.), Część 2 – dostawa podstawowych tachimetrów geodezyjnych (6 szt.), Część 3 – dostawa robotycznego tachimetru geodezyjnego (1 szt.) - zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) o parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 6a-6c do SIWZ. 3.2 Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – ul. Grunwaldzka 53, 50-537 Wrocław. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia od daty bezusterkowego przekazania i odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia (za datę obioru rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego). Gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia awarii do dnia jej usunięcia. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazane przez Zamawiającego z nazwy. Wykonawca oferując dostawy równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38295000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną