Dostawa sprzętu informatycznego dla Rady Dyscypliny (część A) i Centrum Informatycznego (część B) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego dla Rady Dyscypliny (część A) i Centrum Informatycznego (część B) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Rady Dyscypliny (część A) i Centrum Informatycznego (część B) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części osobno oceniane. Oferta musi dotyczyć sprzętu informatycznego przedstawionego parametrycznie i ilościowo w Arkuszu Informacji Technicznej (wzór – załącznik nr 2 część A-B do SIWZ), spełniającego, co najmniej ustalone parametry graniczne. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia posiadały świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta urządzenia. Przełączniki sieciowe zostaną wykupione z podatkiem VAT 0% - po uzyskaniu przez Zamawiającego potwierdzenia Ministra Zdrowia. Jednak w składanej ofercie, przy obliczaniu ceny, należy uwzględnić podatek VAT obowiązujący na dzień składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną