Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 3 zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska
 • Telefon/fax: tel. 071 7822300, 7822397 , fax. 717 822 405
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  ul. Strzegomska 6
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7822300, 7822397, fax. 717 822 405
  REGON: 93000026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.wroclaw.pl / www.mops.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 3 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną