Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza
 • Telefon/fax: tel. 071 3631529, 3631223 , fax. 071 3631529, 3631223
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Podróżnicza
  53-208 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3631529, 3631223, fax. 071 3631529, 3631223
  REGON: 31333100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.wroc.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części (pakiety) od nr 1 do nr 24 opisane w OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną