Dostawa technicznych środków materiałowych, sprzętu transportowego, przyrządów wyposażenia laboratoryjnego

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 656 244 , fax. 261 656 228
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obornicka 100-102
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 656 244, fax. 261 656 228
  REGON: 20625701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa technicznych środków materiałowych, sprzętu transportowego, przyrządów wyposażenia laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i części zamiennych do pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: formularze ofertowe (załączniki nr 1.1-1.5) oraz wzór umowy (załącznik nr 4). 2. Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z wzorem umowy stanowiąc załączniki nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44810000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną