Dostawa trzech analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników dla trzech oddziałów szpitalnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa
 • Telefon/fax: tel. 71 3261325 w. 128 , fax. 71 3260622
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3261325 w. 128, fax. 71 3260622
  REGON: 29046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa trzech analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników dla trzech oddziałów szpitalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych na: XVII Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci, XVIII Oddział Neonatologiczny, Izbę Przyjęć Pediatryczną wraz z dostawą odczynników do wykonywania badań. W zakres wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi także: dostawa, montaż, podłączenie do istniejącej sieci Szpitala, uruchomienie analizatorów, szkolenie z zakresu obsługi analizatorów i interpretacji wyników, serwis techniczny i aplikacyjny. 2. Termin dostawy analizatorów: max 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 3.Termin dostawy odczynników: max 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wg bieżących potrzeb, których wielkość każdorazowo będzie określona przez Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – zamówienie przesłane pocztą elektroniczną lub faksem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną