Dostawa urządzenia do deduplikacji i przechowywania danych backupowych wraz z konfiguracją na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. +48713406526 , fax. +48713406948
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713406526, fax. +48713406948
  REGON: 00051437700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do deduplikacji i przechowywania danych backupowych wraz z konfiguracją na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do deduplikacji i przechowywania danych backupowych wraz z konfiguracją. Celem zaplanowanej inwestycji jest modernizacja obecnego środowiska wykonywania kopii zapasowych. Wykonawca w ramach umowy dostarczy urządzenie, wykona konfigurację i integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem kopii zapasowych Commvault. Wykonawca przeprowadzi również konsultacje techniczne oraz dostarczy dokumentację powdrożeniową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną