Dostawa urządzenia do miareczkowania – titratora kulometrycznego Karla Fischera dla Wydziału Chemicznego PWr

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do miareczkowania – titratora kulometrycznego Karla Fischera dla Wydziału Chemicznego PWr
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do miareczkowania – titratora kulometrycznego Karla Fischera dla Wydziału Chemicznego PWr. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie i instruktaż. 1.2. Miejsce dostawy: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Gdańska 7/9, bud. F1, pok.109. 1.3. Kod CPV: 38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie tego terminu. 2.1. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38424000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną