Dostawa urządzenia do plazmowego utleniania elektrolitycznego dla Katedry Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki PWr

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do plazmowego utleniania elektrolitycznego dla Katedry Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki PWr
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa - urządzenia plazmowego do utleniania elektrolitycznego dla Katedry Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki PWr. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, opakowanie, transport, rozładunek, uruchomienie i przygotowanie do pracy urządzenia oraz instruktarz 4 dni robocze w siedzibie zmawiającego lub w formie zdalnej. 1.2. Miejsce dostawy: sala 129, Budynek B1, ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław 1.3. Kod CPV: 31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 1.5. Okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji wynosi min. 12 miesięcy (liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń). 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 16 tygodni od daty podpisania umowy. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31720000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną