„Dostawa warzyw i owoców do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-5/WZŻ/2019”

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa warzyw i owoców do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-5/WZŻ/2019”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.Rodzaj zamówienia: dostawa. 2.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. 2.3.Miejsce dostaw: n/w żłobki mieszczące się na terenie miasta Wrocławia: 1) żłobek Nr 1 - ul. Lwowska 20; 2) żłobek Nr 2 - ul. Zemska 33; 3) żłobek Nr 3 - ul. Białowieska 27; 4) żłobek Nr 4 - ul. Kłodnicka 25; 5) żłobek Nr 5 - ul. Dokerska 5; 6) żłobek Nr 6 - ul. Krowia 1; 7) żłobek Nr 7 - ul. Drukarska 9; 8) żłobek Nr 8 - ul. Sądowa 6; 9) żłobek Nr 10 - ul. Brodatego 17; 10) żłobek Nr 11 - ul. Hubska 39; 11) żłobek Nr 12 - ul. Jugosłowiańska 83a; 12) żłobek Nr 13 - ul. Wieczysta107; 13) żłobek Nr 14 - ul. Mulicka 4c; 14) żłobek Nr 15 - ul. Łukowa 37; 2.4.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określonymi przez Zamawiającego: asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi w Formularzu Asortymentowo-Cenowym załącznik nr 2 do SIWZ. 2.5.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę warzyw i owoców klasy I: Klasa I to warzywa i owoce bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania i transportu. Zdrowe; nie dopuszcza się owoców i warzyw z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia. Niedopuszczalne są ślady gnicia, produkt musi być czysty, wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (ziemi, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin), wolne od szkodników, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów i/lub smaków, jędrne. 2.6.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Formularzu Asortymentowo-Cenowym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w w/w załączniku do SIWZ przedkładając na żądanie Zamawiającego: -opis każdego produktu równoważnego np. szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych. Powyższe dokumenty są potwierdzeniem że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ (zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U.2016.1126). 2.7.Przedmiot zamówienia w przypadku dostawy do żłobka nr 12 kolumna nr 14 w Formularzu Asortymentowo-Cenowym załącznik nr 2 do SIWZ będzie realizowany w ramach projektu pn.: „Dolnośląskie żłobki, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną