Dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwerytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwerytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest: Dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności. 1. Zakres rzeczowy zamówienia został zawarty w Parametrach Technicznych zał. nr 1A do SIWZ. 2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ. 3.Miejscem dostawy jest Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 51-630 Wrocław, ul. Chełmońskiego 37 . 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany czytnik był fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach producenta. 5. Warunki rękojmi i gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt. Długość gwarancji stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego. 6. Warunki serwisu gwarancyjnego: a) czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 2 dni, b) czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni robocze; czas naprawy stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ, c) w przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych, d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.6.b licząc od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego, ulec przedłużeniu. Przez „reakcję na zgłoszenie usterki” Zamawiający rozumie: pojawienie się serwisanta u Zamawiającego i rozpoczęcie naprawy zgłoszonego sprzętu. e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3.6.b na swój koszt i ryzyko, 7. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest potwierdzony przez jednostkę protokół odbioru mikroskopów. Faktura winna zawierać nr konta Wykonawcy, nazwę jednostki oraz nr umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30216100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną